top of page

Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • Uitzendbureau: Accept People B.V., gevestigd te Dordrecht.

 • Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon die met het Uitzendbureau een overeenkomst aangaat.

 • Uitzendkracht: Iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van het Uitzendbureau werkzaamheden verricht voor de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens het Uitzendbureau.

3. Overeenkomsten

 • Overeenkomsten worden schriftelijk bevestigd door het Uitzendbureau.

 • Het Uitzendbureau verbindt zich tot het leveren van gekwalificeerd personeel volgens de eisen en normen van de specifieke industrie.

4. Tarieven en Betaling

 • Tarieven worden overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

 • Betalingen dienen te geschieden binnen de afgesproken termijn. Bij laattijdige betaling zijn wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Uitzendbureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Uitzendbureau worden verstrekt.

 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving conform de geldende veiligheidsnormen en -regelgeving.

6. Aansprakelijkheid

 • Het Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Uitzendbureau is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het Uitzendbureau.

7. Vertrouwelijkheid

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

8. Geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het Uitzendbureau partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost, bij gebrek hieraan worden ze voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9. Wijziging Voorwaarden

 • Het Uitzendbureau is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden schriftelijk medegedeeld aan de Opdrachtgevers.

10. Slotbepalingen

 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds doorslaggevend.

 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe en aanvullende opdrachten van Opdrachtgevers.

11. Specifieke Bepalingen voor Uitzendkrachten

 • Het Uitzendbureau zorgt ervoor dat uitzendkrachten over de vereiste kwalificaties en certificaten beschikken.

 • Uitzendkrachten hebben recht op een inlenersbeloning conform de geldende CAO.

 • Bij ziekte of afwezigheid van de uitzendkracht zal het Uitzendbureau zich inspannen voor vervanging.

12. Certificering en Scholing

 • Het Uitzendbureau voorziet in de nodige opleidingen en certificeringen voor zijn uitzendkrachten, waaronder VCA, lascertificaten, heftruck- en hoogwerkcertificaten.

13. Privacy en Gegevensbescherming

 • Het Uitzendbureau verwerkt persoonsgegevens van uitzendkrachten conform de AVG/GDPR wetgeving.

bottom of page